Uchwała nr 43/2020


2020-09-04
ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad posiedzenia w dniu 04.09.2020 roku (w formie online - telekonferencja)

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
4. Uchwała budżetowa
5. Kalendarz imprez
6. Propozycja tymczasowych zmian w systemie rywalizacji tanecznej
7. Walny Zjazd Sprawozdawczy – uchwała GKR
8. Sprawy bieżące
9. Zakończenie obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót