Uchwała nr 145/2017


2017-09-01
Zarząd Główny PTT zatwierdza zmianę treści pkt. 3.3.2 Regulaminu Rywalizacji Seniorów. Punkt ten otrzymuje brzmienie : " Turnieje PREMIUM - możliwość podwyższenia klasy wg zasad ogólnych systemu PREMIUM obowiązującym w PTT", oraz usuwa pkt.3.3.3 w/w regulaminu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót