Uchwała nr 43/2018


2018-05-05
1. ZG PTT, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 statutu PTT, w związku z uchwałą ZG PTT nr 143/2017, z dnia 1 września 2017 roku, postanawia skreślić z listy członków stowarzyszenia osoby znajdujące się na liście stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. ZG PTT postanawia, że osoby, które dokonały opłaty składki członkowskiej do dnia 5.05.2018 r. a zostały skreślone niniejszą uchwałą, po okazaniu dowodu potwierdzającego dokonanie wpłaty, będą miały zachowaną ciągłość członkostwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


Załączniki

lista skreslonych 05.05.2018.pdf


powrót