Uchwała nr 73/2019


2019-09-06
ZG PTT odrzuca wniosek członków Okręgu Dolnośląskiego dot. zawieszenia uchwały Walnego Sprawozdawczego Zebrania Okręgu Dolnośląskiego PTT w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezesowi OD PTT Grzegorzowi Kijkowskiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych Okręgów PTT.


powrót