Uchwała nr 15/2020


2020-02-13
ZG PTT zobowiązuje Skrutinera Głównego turnieju do przekazania protokołu do Głównego Administratora CBD o przeklasyfikowaniu par, którym na danym turnieju została przyznana przez Komisję Sędziowską klasa G lub F.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót