Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT za 2018r.

2019-06-24 Wrocław ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa nr 118, Zarząd Okręgu Dolnośląskiego, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Uchwała nr 28/2019 z dn.18.05.2019 r.


Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT informuje, że zgodnie ze Statutem PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT
na dzień 24.06.2019r. /t.j. poniedziałek/. Miejsce: Wrocław ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa nr 118

Pierwszy termin godzina 18.00, drugi termin godzina 18.30


Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania, tj.: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania /Komisja Mandatowa/

5. Zatwierdzenie porządku obrad

6. Sprawozdanie z działalności ZOD/Prezes ZOD/

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezesa

8. Sprawozdanie finansowe Okręgu/Skarbnik ZOD/

9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Okręgu

10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Okręgu

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu

12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Okręgu

13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Okręgu

14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Okręgu

15. Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

16. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym organom: ZOD, KROD, SKOD.

18.Preliminarz wydatków – zatwierdzenie/głosowanie/

19. Wolne wnioski

20.Przyjęcie uchwał i wniosków

21.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Dolnośląskiego PTT.

Materiały sprawozdawcze oraz projekt założeń programowych ZOD jak również projekt budżetu na kolejny rok zostaną przedstawione na stronie internetowej okręgu ptt.dolnyslask.pl na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu.

Materiały sprawozdawcze będą również dostępne na 1 godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu Sprawozdawczego w pierwszym terminie Wrocław ul.Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa nr 118

Członkowie zwyczajni przy pobieraniu mandatu zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający tożsamość.