Uchwała nr 11/2021


2021-02-07
ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad posiedzenia ZG PTT w dniu 7.02.2021
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
4.Przepisy STT i Premium, Przepisy Ruchu Seniorskiego, współpraca ze stroną ukraińską
5. Sprawy finansowe
6. Aktualizacja stanu członkowskiego w kontekście wyboru delegatów na Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd PTT
7. Sprawy zgłoszone przez Pana A. Bieńka
8. Wyjaśnienie zasad organizacyjnych i finansowych MP PTT w 2020 roku oraz planowanego turnieju Polish Open Championships
9. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole GKR PTT z 27.08.2021
10. Sytuacja BeReady - Polish Club
11. Procedury umieszczania turniejów i publikacji dokumentów turniejowych
12. FTS
13. Sprawy bieżące
14. Zakończenie obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót