Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgu Lubelskiego PTT

2024-05-14 Lublin ul. Akademicka 15 - Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, Zarząd Okręgu Lubelskiego PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Zarząd Okręgu Lubelskiego PTT zawiadamia, że w dniu 14.05.2024. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Okręgu Lubelskiego PTT.
Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15 ( nr sali zostanie podany w późniejszym terminie ).
I termin - godz. 17.00
II termin - godz. 17.30
Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór:
- Komisji Mandatowej,
- Komisji Skrutacyjno - Wyborczej,
- Komisji Uchwał i Wniosków,
- protokolanta
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Sprawozdania z działalności za rok 2023
- Zarządu Okręg Lubelskiego,
- Komisji Rewizyjnej,
- Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującym organom Okregu.
10. Podjęcie uchwały o liczbie członków wybieranych organów Okręgu.
11. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu Lubelskiego PTT.
12. Wybór członków Zarządu Okręgu Lubelskiego PTT.
13. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego PTT.
14. Wybór Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubelskiego PTT.
15. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT.
16. Ukonstytuowanie się poszczególnych organów Okręgu.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków.
19. Zakończenie Walnego Zebrania.

Materiały na Walne Zebranie będą udostępnione do wglądu w dniu i miejscu odbycia się obrad w godz. 16.30 - 17.00