WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OKRĘGU OPOLSKIEGO PTT

2022-05-20 Opole, ZARZĄD OKRĘGU OPOLSKIEGO, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Uchwała Zarządu OO PTT nr 10/2022 z dnia 16marca 2022Zarząd OO PTT
ustala termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 20 maja 2022 r.
Godz. I termin –17:00, II termin –17:30, miejsce:
ul. Krakowska 51/21 Opole
oraz przyjmuje porządek obrad WZS jak niżej:
1.Otwarcie
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania
3.Wybór Prezydium Zebrania
4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6.Stwierdzenie prawomocności Zebrania
7.Zatwierdzenie porządku obrad
8.Sprawozdanie z działalności Zarządu
9.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
10.Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
11.Dyskusja nad sprawozdaniami
12.Podjęcie uchwał:-dotyczącej sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu-dotyczącej sprawozdania finansowego Zarządu-dotyczącej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej-dotyczącej sprawozdania z działalności Komisji Sądu Koleżeńskiego-dotyczącej planu finansowego Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy-dotyczącej programu działania Okręgu na kolejny okres sprawozdawczy
13.Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium
14.Wolne wnioski
15.Zakończenie Walnego ZebraniaMateriały dotyczące WZS będą do wglądu od 6 maja 2022 r. w Biurze OO PTT, a także u Prezesa Okręgu.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości przy pobieraniu mandatu.