Uchwała nr 41/2021


2021-03-31
Mając na uwadze zaistniałe wątpliwości co do zakresu zastosowania art. 8 ust. 6 i ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Taneczne, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego (dalej: ZG PTT lub ZG) postanowił na podstawie art. 32 ust. 1 Statutu dokonać interpretacji ww. przepisu w celu uniknięcia w przyszłości nieporozumień w zakresie stosowania tejże regulacji.
Dokonanie właściwej Interpretacji ww. postanowień Statutu wymaga wyjaśnienia w pierwszej kolejności przyczyn dla których przepis został wprowadzony. Wskazać wobec tego należy, że dla uzyskania możliwości utworzenia Polskiego Związku Sportowego w rozumieniu Ustawy o Sporcie, Polskie Towarzystwo Taneczne zdecydowało się na utworzenie Federacji Tańca Sportowego. W Zarządzie tej Organizacji zasiadły osoby będące jednocześnie członkami władz PTT. Idea, która wydawała się bardzo słuszna przyniosła niestety odwrotne skutki. Działania FTS przyjęły formę działań na szkodę PTT i jego członków. Pozbawiono PTT przynależności do World Dance Sport Federation, zawieszano pary tańczące na tradycyjnych turniejach angielskich, czy próbowano przegłosować przeniesienie przynależności do PKOl na rzecz FTS, jednocześnie pokrywając wydatki FTS ze środków PTT.
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom tej sytuacji, 16 marca 2014 Walny Zjazd PTT pozbawił funkcji we władzach PTT członków władz FTS. Nowo wybrany Zarząd Główny PTT podjął uchwałę o uznaniu FTS za organizację działającą na szkodę PTT oraz szereg innych uchwał naprawczych dzięki którym PTT nie przestało istnieć oraz zachowało swoją tożsamość.
Mając na uwadze wykluczenie możliwości zaistnienia w przyszłości podobnej sytuacji Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT we wrześniu 2014 r. wprowadził szereg zmian w zapisach Statutu m. in.
Art. 7. pkt 3
„Członka można zawiesić lub wykluczyć z PTT z powodu przynależności do innych organizacji o podobnych lub identycznych celach działania i uczestniczenia w organizowanej działalności tych podmiotów, które zostały przez Zarząd PTT uznane za działające na szkodę PTT.”
Art. 8. pkt 6
„Osoby pełniące funkcję we władzach innej ogólnopolskiej organizacji o identycznych lub podobnych celach działania, nie będącej członkiem wspierającym PTT, nie mogą być członkiem władz PTT, ani kandydować na stanowisko we władzach PTT.”
Art. 8. Pkt 7
„W wypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 6 powyżej, mandat wynikający z powołania do władz PTT, wygasa z dniem naruszenia.”

Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, a także stosując wykładnię celowościową i systemową, mając na uwadze, że wyłącznie literalne stosowanie omawianych zapisów może doprowadzić do pokrzywdzenia członków PTT zaangażowanych w rozwój działalności naszego Stowarzyszenia, Zarząd Główny PTT stoi na stanowisku, że Art. 8 ust. 6 i 7 aktualnego Statutu PTT, nie odnosi się do organizacji, które współpracują z PTT, mają podpisane umowy o współpracy z PTT, a także organizacji, których członkiem jest PTT. Dotyczy zaś w szczególności organizacji uznanych za działające na szkodę PTT.
W związku z powyższym w oparciu o Art. 18 pkt 1) Statutu, w związku z Art. 32 ust 1 Statutu postanawia przyjąć powyższe stanowisko jako uchwałę interpretacyjną Art. 8 ust 6 Statutu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Interpretacja statutu.docx


powrót