Uchwała nr 25/2021


2021-03-11
ZG PTT zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2020 ( Bilans) wraz z Rachunkiem zysków i strat stanowiące załącznik do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

uchwała _zatw.sprawozdanie.finansowe.za.2020.docx
2020_Wprowadzenie-merged.pdf


powrót