Uchwała nr 20/2021


2021-02-23
Na podstawie art.18 pkt 4 Statutu PTT, ZG PTT ustala termin płatności składek należnych Zarządowi Głównemu ze strony Okręgów na 21 dni, liczony od daty otrzymania noty księgowej określającej wysokość należności, przesłanej drogą elektroniczną na adres email Okręgu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót