Uchwała nr 12/2021


2021-02-07
ZG PTT przyjmuje protokół z obrad posiedzenia ZG PTT w dniu 4.09.2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


powrót