Uchwała nr 3/2021


2021-01-16
ZG PTT przyznaje wyższą klasę taneczną za wyniki w Rankingu Sportowym PTT za rok 2020, parom (lista w załączniku) zgodnie z proponowaną treścią zapisu- pkt.9.2.3 Przepisów STT PTT.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

podj. uch o Przeklasyfikowaniu z Rankingu Sportowego PTT za rok 2020.doc
lista par -które uzyskały nowe klasy z Rankingu Sportowego PTT 2020.docx


powrót