Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Okręgu Świętokrzyskiego PTT

2024-07-12 Kielce, , turniej niezarejestrowany


UWAGA

ZAWIADOMIENIE
Komisja Rewizyjna Okręgu Świętokrzyskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo
-Wyborcze Okręgu Świętokrzyskiego PTT
na dzień 12.07.2024 r. w Kielcach ul. Zagnańska 27 (siedziba ST KICK)
I termin – godz. 18.00
II termin – godz. 18.30.
Komisja Rewizyjna Okręgu Świętokrzyskiego PTT przyjmuje n/w porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Okręgu Świętokrzyskiego PTT w dn. 12.07.2024
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego.
1.Otwarcie Walnego Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór :
• Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej.
• Komisji Uchwał i Wniosków,
• protokolanta
5 Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PTT
8. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Okręgu
9. Sprawozdania z działalności za rok 2023
• Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego, w tym sprawozdania z finansów,
• Komisji Rewizyjnej,
• Sądu Koleżeńskiego.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał.
11. Przyjęcie preliminarza finansowego Okręgu na 2024 r.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującym organom Okręgu.
13. Podjęcie uchwały o liczbie członków wybieranych organów Okręgu.
14. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PTT.
15. Wybór członków Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego PTT.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu Świętokrzyskiego PTT.
17. Wybór Sądu Koleżeńskiego Okręgu Świętokrzyskiego PTT.
18. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT.
19. Ukonstytuowanie się poszczególnych organów Okręgu.
20. Wolne wnioski.
21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków.
22. Zakończenie Walnego Zebrania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na
stronie FB „Okręg Świętokrzyski PTT „.