Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT

2022-06-16 on-line na platformie ZOOM, Zarząd Główny PTT


FOR FOREIGN COUPLES   FOR FOREIGN SOLO DANCERS

UWAGA

Uchwała nr 34/2022
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT w dniu 16.06.2022 r. w formule on-line na platformie ZOOM, I-szy termin godz. 14.30, II-gi termin 15.00

1. Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zjazdu przez osobę wyznaczoną przez GKR PTT.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zjazdu,
4. Wybór Komisji Walnego Zjazdu,
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu przez Komisję Mandatową,
6. Zatwierdzenie porządku obrad,
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe - bilans za 2021 rok,
8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej ,
9. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań
12. Program działań i plan finansowy na rok 2022,
13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,
14. Zakończenie Zjazdu.

Zgodnie z par.11 ust.4 Regulaminu Walnego Zjazdu wszelkie zmiany w porządku obrad zatwierdza Walny Zjazd.
Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne dla zalogowanych, najpóźniej na 7 dni przed terminem Zjazdu w Centralnej Bazie Danych PTT, zakładka: informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze na Walne Zjazdy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.