Walne Zebranie Sprawozdawcze PTT Okręg Małopolski

2022-05-14 ON-LINE ZOOM, Materiały sprawozdawcze dostępne w CBD PTT, zakładka informacje/materiały sprawozdawcze. dodano 06.05.2022 Link do spotkanie otrzymał każdy członek zwyczajny na pocztę w CBD PTT.


UWAGA

Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 14.05 sobota o godz. 14.30 I-szy termin, 15.00 II-gi termin. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego PTT,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania przez osobę wyznaczoną przez OKR PTT.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zebrania,
4. Wybór Komisji Walnego Zebrania,
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania,
6. Zatwierdzenie porządku obrad,
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe - bilans za 2021 rok,
8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ,
9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań
12. Program działań i plan finansowy na rok 2022,
13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,
14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Materiały sprawozdawcze dostępne w CBD PTT, zakładka informacje/materiały sprawozdawcze. dodano 06.05.2022

Link do spotkanie otrzymał każdy członek zwyczajny na pocztę w CBD PTT.