Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Łódzkiego PTT

2020-07-01 Tomaszów Mazowiecki, Zarząd OŁ PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

ZOŁ PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy na dzień 01 lipca 2020r. Zjazd odbędzie się w Hotelu Roland w Tomaszowie Mazowieckim ul. Hallera 3
uchwała nr 3/2020
o godz. 11:00 – I termin godz. 11:30 – II termin

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Sprawozdania z działalności za rok 2019:

- Zarządu Okręgu Łódzkiego – prezes

- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący

- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - skarbnik

9. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11. Sprawy w Okręgu

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.