Uchwała nr 41/2020


2020-08-29
Zarząd Główny PTT stwierdza, że 55 delegatów na Walny Zjazd PTT złożyło oświadczenia, w myśl art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity na „isap.sejm.gov.pl”, w których wyraziło zgodę na przeprowadzenie Walnego Zjazdu w formie elektronicznej. Całkowita liczba delegatów na Walny Zjazd PTT bieżącej kadencji wynosi 87, 4 delegatów w oświadczeniach nie wyraziło zgody, 32 delegatów nie złożyło oświadczeń. Liczba oświadczeń wymieniona w zdaniu pierwszym wynosi 92,73 %, co stanowi zwykłą większość w rozumieniu art. 8 ust. 8 Statutu PTT.

Wobec powyższego Walny Zjazd oraz Walne Zebrania Okręgów PTT mogą odbyć się w formie elektronicznej (telekonferencja), co z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną Zarząd Główny rekomenduje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

waln zjazd, walne zebranie on-line.doc


powrót