Uchwała nr 39/2020


2020-08-21
ZG PTT postanawia, iż w związku z epidemią COVID 19 Walny Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się w formie on-line na platformie ZOOM. Termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczego to 05.09.2020, I-szy termin godz. 11.00, II-gi termin 11.30.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 rok,
7. Zakończenie Zjazdu.

Szczegóły Zjazdu w formie on-line będą przekazane na 7 dni przed terminem odbycia Zjazdu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Walny Zjazd on-line.doc


powrót