Uchwała nr 33/2020


2020-05-31
Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia zwołać Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT
w dniu 05.09.2020, I-szy termin godz. 11.00, II-gi termin 11.30.

a. w przypadku gdy ustawodawca zezwoli na spotkanie osobiste, miejsce Zjazdu: Kraków, ul. Kolna 2, Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zjazdu,
2. Wybór Prezydium ,
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatową,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe - bilans za 2019 rok,
7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej ,
8. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań
11. Udzieleniu absolutorium dla władz,
12. Program działań i plan finansowy na rok 2020,
13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,
14. Zakończenie Zjazdu.

b. w przypadku, gdy ustawodawca nie zezwoli na spotkania osobiste Walny Zjazd odbędzie się w formie on-line na platformie konferencyjnej ZOOM z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zjazdu,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
4. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową,
5. Zatwierdzenie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2019 rok,
7. Zakończenie Zjazdu.

Szczegóły Zjazdu w formie on-line będą przekazane na 7 dni przed terminem odbycia Zjazdu.

Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne dla zalogowanych, na 14 dni przed terminem Zjazdu w Centralnej Bazie Danych PTT, zakładka: informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze na Walne Zjazdy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót