Uchwała nr 52/2017


2017-03-08
ZG PTT zobowiązuje wszystkie Okręgi PTT, za wyjątkiem okręgów posiadających osobowość prawną (tj. O. Podlaskiego, O. Dolnośląskiego, O. Małopolskiego oraz
O. Śląskiego) do przesyłania dokumentów dotyczących operacji finansowych w danym miesiącu, do Biura ZG PTT w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
Jednocześnie traci moc uchwała ZG PTT Nr 17 /2004 z dnia 14 marca 2004 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie uchwały nr 52 - sprawy finansowe okręgów.docx


powrót