Uchwała nr 67/2017


2017-03-31
ZG PTT postanawia zwrócić się do Walnego Zjazdu PTT o podjęcie uchwały o rozpoczęciu przez PTT działalności gospodarczej i wprowadzenie w związku z tym zmian w statucie w postaci zapisów:

Artykuł 31.A. [Działalność gospodarcza]
1. Dochody z działalności gospodarczej PTT służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
2. PTT może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. PTT prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. PTT prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych — 85.51.Z
b. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej — 85.52.Z
c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — 85.59.B
d. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych — 90.01.Z
e. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — 90.02.Z
f. Działalność obiektów sportowych — 93.11.Z
g. Działalność klubów sportowych — 93.12.Z
h. Pozostała działalność związana ze sportem — 93.19.Z
i. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna — 93.29.Z
j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana — 94.99.Z
k. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej — 96.04.Z
l. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana — 96.09.Z
m. Pozostała działalność wydawnicza — 58.19.Z
n. Działalność portali internetowych — 63.12.Z
o. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) — 73.12.C
p. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — 82.99.Z

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały nr 67 - działalność gospodarcza PTT.docx


powrót