Uchwała nr 135/2017


2017-09-01
Zarząd Główny zatwierdza następujący porządek obrad zebrania Zarządu Głównego w Kielcach, 1.09.2017
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania ZG
4. wykreślony
5. Podział kompetencji
6. Komisje problemowe przy ZG PTT
7. Sprawy prawne i finansowe:
a) KRS
b) sprawy finansowe
c) sprawy windykacyjne
d) Statut PTT
e) organizacje ochrony praw autorskich - ZAIKS i inne
8. Sprawy bieżące
a) uchwały WZS-W z 8.06.2017
b) zalecenia GKR - Okręg Mazowieckim
c) turnieje rangi mistrzowskiej na 2018
d) turniej Freedom Dance Cup
e) przepisy dot. strojów tanecznych
f) przepisy STT i dot. seniorów
g) Mistrzostwa Regionów
9. wykreślony
10. Zamkniecie porządku obrad
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót