Uchwała nr 112/2017


2017-06-27
Zarząd Główny postanawia, iż wszelka korespondencja pozostająca w kompetencji ZG PTT winna przepływać przez Biuro ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót