Uchwała nr 186/2017


2017-11-23
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, nakładającą konieczność dostosowania Statutu PTT do zmian ustawowych,
ZG PTT zleca Panu Piotrowi Sygietowi dostosowanie Statutu PTT do wymogów ustawowych, przez naniesienie zmian na obowiązujący Statut lub napisanie nowego projektu Statutu. Jednocześnie ZG PTT postanawia, że Pan Piotr Sygiet otrzyma wynagrodzenie za ww. pracę w wysokości 3500 PLN brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów.


powrót