Uchwała nr 80/2018


2018-08-01
ZG PTT, zgodnie z uchwałą WZ PTT nr 4/2018 z dnia 24 czerwca 2018 r., zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT, w dniu 2 września 2018 r., w Kielcach,
w Grand Hotelu Kielce przy ul. Sienkiewicza 78.
I termin -15:00, II termin -15:30

Jednocześnie ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu:

1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
3. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
4. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
7. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
8. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
9. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTT
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót