Uchwała nr 52/2018


2018-05-05
ZG PTT zmienia treść pkt.8.9.2 Przepisów STT PTT o następujący zapis: " W turniejach typu OPEN pary taneczne mogą rywalizować w bezpośrednio sąsiadującej, wyższej kategorii wiekowej o ile regulamin turnieju lub inne rozwiązania szczególne tego nie zakazują".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


powrót