Uchwała nr 34/2018


2018-04-19
ZG PTT zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - sprawozdanie finansowe.docx
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf
CIT-8.pdf
Bilans + Rachunek zysków i strat.pdf


powrót