Uchwała nr 101/2018


2018-09-16
ZG PTT działając na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT nr 12 z dnia 24 czerwca 2018r o rozpoczęciu przez PTT działalności gospodarczej postanawia, że:

1. PTT prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. PTT prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. PTT prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych — 85.51.Z
b. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej — 85.52.Z
c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — 85.59.B
d. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych — 90.01.Z
e. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — 90.02.Z
f. Działalność obiektów sportowych — 93.11.Z
g. Działalność klubów sportowych — 93.12.Z
h. Pozostała działalność związana ze sportem — 93.19.Z
i. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna — 93.29.Z
j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana — 94.99.Z
k. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej — 96.04.Z
l. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana — 96.09.Z
m. Pozostała działalność wydawnicza — 58.19.Z
n. Działalność portali internetowych — 63.12.Z
o. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) — 73.12.C
p. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — 82.99.Z
q. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11.Z
r. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - działalność gospodarcza.docx
PKD_PTT.docx


powrót