Uchwała nr 41/2019


2019-04-06
Zarząd Główny PTT zwołuje Walny - Sprawozdawczy Zjazd PTT na dzień 05.05.2019 r. roku w Krakowie, ul. Kolna 2
I termin – godz.12: 00, II termin – godz.12: 30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zjazdu PTT
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zjazdu.
3. Wybór Komisji ( Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków).
4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w Statucie PTT w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTT za 2018 rok
oraz sprawozdanie finansowe ( bilans) za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTT za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT za 2018 rok.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdań.
12. Udzielenie absolutorium.
13. Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.
14. Podjęcie uchwał.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie Walnego - Sprawozdawczego Zjazdu PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -Walny Zjazd.docx


powrót