Uchwała nr 68/2019


2019-09-06
ZG PTT przyjął następujący porządek obrad posiedzenia ZG PTT w dniu 6.09.2019:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zabrania;
4. Sytuacja w Okręgach, analiza B. Przemienieckiej - B. Przemieniecka, Prezesi Zarządów Okręgów;
5. Działania części GSK przed i w czasie Walnego Zjazdu Spawozdawczego - J.Biały, D. Dragan;
6. Zmiany w Statucie PTT - omówienie propozycji;
7. Kierunki działalności gospodarczej PTT po zatwierdzeniu zmian statutowych, osoby odpowiedzialne, sprawy finansowe;
8. Pisma do ZG PTT;
a) Okręg Dolnośląski PTT,
b) sprawa G.Kijkowski - D.Wiśniewski, POC,
c) pismo p.Marii Dudek,
d) analiza sędziowań B.Lewandowskiego
9. Sytuacja międzynarodowa: WDC, EADC. WDO, EDT, EDC, EDF - J. Biały
10. Nowe rywalizacje, przepisy,uprawnienia sędziowskie, ruch zawodowy ( skladki, zasady), baza danych - A.Niedzielska, J.Bialy,
D.Dragan:
11. Kadra PTT - J. Porazik
12. Ruch Seniorski - M. Trzemżalski;
13. Odświeżenie wizerunku PTT, strona internetowa, biuro;
14. Sprawy różne, członkowie honorowi, organizacja POC;
15. Zakończenie obrad
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.taniec.pl oraz na stronach internetowych Okręgów PTT.


powrót