Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT za 2019r.

2020-08-28 Wrocław, CENTRUM BANKIETOWE NADODRZE PARK, pl. Staszica 40a, Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Uchwała nr 26/2020 z dn.27.05.2020r./ międzyzebraniowa /

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT informuje, że zgodnie ze Statutem PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019r. Okręgu Dolnośląskiego PTT na dzień 28.08.2020r. /t.j. piątek/.
Miejsce: Wrocław - Centrum Bankietowe Nadodrze Park pl.Staszica 40a
Pierwszy termin godzina 16.00, drugi termin godzina 16.30

W przypadku gdyby WZS nie mógł się odbyć poprzez bezpośrednie spotkanie członków okręgu, zostanie przeprowadzony drogą online
z uwzględnieniem tylko punktu dotyczącego zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2019

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania, tj.:
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania /Komisja Mandatowa/
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności ZOD/Prezes ZOD/
7. Dyskusja nad sprawozdaniem ZOD
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania ZOD
8. Sprawozdanie finansowe Okręgu/Skarbnik ZOD/
9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Okręgu
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Okręgu
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Okręgu
13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Okręgu
14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Okręgu
15. Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
16. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym organom:
ZOD, KROD, SKOD.
18.Preliminarz wydatków – zatwierdzenie/głosowanie/
19. Wolne wnioski
20.Przyjęcie uchwał i wniosków
21.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Okręgu Dolnośląskiego PTT.

Materiały sprawozdawcze oraz projekt założeń programowych ZOD jak również projekt budżetu na kolejny rok zostaną przedstawione na stronie internetowej okręgu ptt.dolnyslask.pl na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu.
Materiały sprawozdawcze będą również dostępne na 1 godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu Sprawozdawczego w pierwszym terminie Wrocław – Centrum Bankietowe Nadodrze Park pl.Staszica 40a
Członkowie zwyczajni przy pobieraniu mandatu zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający tożsamość.