Walny Zjazd Sprawozdawczy Okręgu Łódzkiego

2019-04-23 Tomaszów Maz. Hotel MAZOWIECKI, Zarząd Okręgu Łódzkiego PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

Uchwała OŁ PTT nr 2/2019 z dnia 02.04.2019 r.

ZOŁ PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy na dzień 23 kwietnia 2019r. Zjazd odbędzie się w Hotelu Mazowieckim w Tomaszowie Mazowieckim ( sala VIP )
o godz. 11:00 – I termin godz. 11:30 – II termin

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Sprawozdania z działalności za rok 2018:

- Zarządu Okręgu Łódzkiego – prezes

- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący

- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - skarbnik

9. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11. Sprawy w Okręgu

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.