WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OKRĘGU LUBUSKIEGO PTT

2019-02-02 Zielona Góra, Zarząd Okręgu Lubuskiego, turniej niezarejestrowany


UWAGA

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
Okręgu Lubuskiego PTT

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze OL PTT zgodnie z Uchwałą nr 31/2018 i przyjął Porządek Obrad zgodnie z Uchwałą nr 34/2018
Miejsce: Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 19A
Data: 2 lutego 2019 roku
Godzina 15.00 – I termin; godzina 15.30 – II termin

Porządek Obrad
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Lubuskiego;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZS;
3. Wybór Prezydium ZWZS
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
6. Stwierdzenie prawomocności ZWZS;
7. Przyjęcie Porządku Obrad;
8. Sprawozdanie z działalności Okręgu Lubuskiego;
9. Sprawozdanie finansowe Okręgu Lubuskiego;
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubuskiego;
11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Lubuskiego;
12. Dyskusja nad sprawozdaniami;
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium;
14. Podjęcie ewentualnych uchwał;
15. Wolne wnioski;
16. Zakończenie ZWZS.

Zarząd Okręgu Lubuskiego PTT