Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT

2018-06-25 WROCŁAW, ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa 118, , turniej niezarejestrowany


UWAGA

Uchwała nr 39/2018 z dn.28.05.2018r.
/międzyzebraniowa/
Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PTT informuje,
że zgodnie ze Statutem PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Dolnośląskiego PTT na dzień 25.06.2018r. /tj. poniedziałek/.

Miejsce: Wrocław ul. Bulwar Ikara 19 Szkoła Podstawowa 118
Pierwszy termin godzina 18.00.
Drugi termin godzina 18.30.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania, tj.:Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania /Komisja Mandatowa/
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności ZOD/Prezes ZOD/
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Prezesa
8. Sprawozdanie finansowe Okręgu/Skarbnik ZOD/
9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Okręgu
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Okręgu
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Okręgu
13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Okręgu
14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Okręgu
15. Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
16. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym organom: ZOD, KROD, SKOD.
18.Preliminarz wydatków – zatwierdzenie/głosowanie/
19. Wolne wnioski
20.Przyjęcie uchwał i wniosków
21.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Dolnośląskiego PTT.
Materiały sprawozdawcze oraz projekt założeń programowych ZOD jak również projekt budżetu na kolejny rok zostaną przedstawione na stronie internetowej okręgu ptt.wrocław.pl na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu.
Materiały sprawozdawcze będą również dostępne na 14 dni przed terminem w siedzibie „Champion Team” Galeria Magnolia Park,
Wrocław ul. Legnicka 58 w g.16.00-19.00
Członkowie zwyczajni przy pobieraniu mandatu zobowiązani są posiadać
dokument stwierdzający tożsamość.