Walny Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Łódzkiego PTT

2018-06-01 Sala VIP Hotel Mazowiecki Tomaszów Maz., Zarząd Okręgu Łódzkiego PTT, turniej niezarejestrowany


UWAGA

ZOŁ PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy na dzień 1 czerwca 2018r. Zjazd odbędzie się w Hotelu Mazowieckim w Tomaszowie Mazowieckim ( sala VIP )
o godz. 11:00 – I termin godz. 11:30 – II termin

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Sprawozdania z działalności za rok 2017:

- Zarządu Okręgu Łódzkiego – prezes

- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący

- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - skarbnik

9. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11. Sprawy w Okręgu

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.

Dokumenty na Walny Zjazd do wglądu w siedzibie biura Okręgu Łódzkiego PTT w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 42A/107
( po wcześniejszym umówieniu telefonicznym )

Proszę o poinformowanie wszystkie osoby pełnoletnie, z przypomnieniem że prawo głosu posiadają osoby aktywne w bazie danych PTT posiadające opłaconą składkę członka zwyczajnego na 2018r.