Walny Zjazd Sprawozdawczy Okręgu Podlaskiego PTT

2018-03-26 Białystok, Ul. Boczna 6a, Okręg Podlaski PTT


UWAGA

ZOP PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy na dzień 26 marca 2018r. Zjazd odbędzie się w Studio Tańca Justyna&Gracjan ul. Boczna 6a w Białymstoku o godz. 20.00 – I termin godz. 20.30 – II termin

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Komisji Mandatowej

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

6. Zatwierdzenie porządku obrad.

7. Sprawozdania z działalności za rok 2017:

- Zarządu Okręgu Podlaskiego – prezes

- Komisji Rewizyjnej – przewodniczący

- Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - prezes

9. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium

10. Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Walnego Zebrania.Proszę o poinformowanie wszystkie osoby pełnoletnie, z przypomnieniem że prawo głosu posiadają osoby aktywne w bazie danych PTT posiadające opłaconą składkę członka zwyczajnego za 2018r.