WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

2017-06-08 Warszawa, Zarząd Główny


UWAGA

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!
MIEJSCE WZS-W PTT : D 2012 (Sala Senatu), budynek D, Jagiellońska 57 Warszawa

Uchwała ZG PTT nr 87 z dnia 7 maja 2017 r. Termin Walnego Zjazdu PTT
ZG PTT wyznacza kolejny termin WZSW na dzień 8 czerwca 2017 r.(czwartek) godz. 12.00 I termin, godz. 12.30 II. Termin Porządek obrad z dnia 7 maja 2017 r pozostaje bez zmian – zał. nr 1 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór Prezydium
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków:
7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu
8. Zatwierdzenie porządku obrad
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
10. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
17. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz
18. Wybór Prezesa Zarządu Głównego
19. Wybór członków Zarządu Głównego
20. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej
21. Wybór członków Głównego Sądu Koleżeńskiego
22. Przyjęcie uchwał i wniosków, w tym:
- zmian statutowych
23. Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.