Walny Zjazd Sprawozdawczy Okręgu Śląskiego

2017-04-13 Gliwicace, Zarząd Okręgu Śląskiego


UWAGA

Zarząd Okręgu Śląskiego zwołuje
Walny Zjazd Sprawozdawczy w dniu 13 kwietnia 2017
w Gliwicach, ul. Toszecka 182 (restauracja "ZEPPELIN")
I termin godz. 10.00
II termin godz. 10.30

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie Prawomocności Walnego Zebrania
7. Zatwierdzenie Porządku Obrad
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu OŚ PTT za rok 2016 : Prezesa, Skarbnika
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OŚ PTT
10. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego OŚ PTT
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie Walnego Zebrania

Wszystkie materiały dostępne będą na godzinę przed zebraniem.