Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Świętokrzyskiego PTT

2017-04-02 Staszów, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego PTT


UWAGA

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego PTT zwołuje na dzień 02.04.2017 r. (niedziela) Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Świętokrzyskiego w Staszowie w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR, ul. Mickiewicza 40.
I termin - godz. 12.30 , II termin - godz. 13.00.

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Wybór :
• Komisji Mandatowej,
• Komisji Skrutacyjnejj,
• Komisji Uchwał i Wniosków,
• protokolanta
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
6. Zatwierdzenie porządku obrad.
7. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Okręgu.
8. Sprawozdania z działalności za rok 2016
• Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego,
• Komisji Rewizyjnej,
• Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w spr. przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w spr. udzielenia absolutorium organom Okręgu.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków.
14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Materiały sprawozdawcze Okręgu będą udostępnione do wglądu na 2 tygodnie przed terminem WZ ( po uprzednim umówieniu) oraz w dniu i miejscu odbycia obrad w godz. 12.00. - 12.30.

Z poważaniem

Zarząd
Okręgu Świętokrzyskiego PTT